مقاله

کمی درباره رنگها و کاربرد آن در زندگی روزمره ما

دنیای پیرامون ما پر از رنگهای مختلف است که می توانند احساسات ما را تحت تاثیر قرار بدهند با دیدن هر رنگ  احساس خاصی در ما به وجود می آید. البته هر رنگ در فصل و شرایط خاص خود می تواند بر احساسات ما غلبه پیدا کند. (مثلا:رنگ آبی) در فصل زمستان برای یک کت و شلوار آبی رنگ می تواند احساس سردی بیشتری به ما بدهد تا یک کت و شلوار قهوه ای رنگ در فصل زمستان . کاربرد رنگهای گرم در فصل زمستان می تواند گرمی بیشتری نسبت…

بیشتر