مقاله

تعادل هنر-علم در عمل

چپ مغزی و راست مغزی   ند هرمان،کسی که برای اولین بار به مفهوم همکاری مجموعه ای مغز اشاره کرد، آزمونی تدارک دید تا به کمک آن به حالت غالب نیمکره های مغز پی ببرد. هرمان در کارگاه های خود روی اشخاص((به شدت چپ مغز)) و ((به شدت راست مغز)) آزمایش های متعددی انجام داد. او برای هر یک از این اشخاص وظایفی مشخص ساخت و به هر گروه امکان داد که دو ساعت روی ماموریتشان فکر کنند. گروه بشدت چپ مغز کارشان را در راس زمان تعیین شده انجام…

بیشتر