مقاله

مداد رنگی

یک تفاوت بزرگ بین مداد رنگی و مداد های گرافیتی آنست که مداد های رنگی بصورت نیمه کدر هستند یعنی دارای کیفیتی هستند که می توان آن را به راحتی یک کیفیت شفاف (transparent) نامید. بنوعی رنگی شبیه کار کردن با آبرنگ باشد. کار با آبرنگ هم بر بافتها ایجاد می شود. بدلیل کیفیت ترانسپارانتی مدادهای رنگی، رنگ یک مداد بر روی رنگ مدادی دیگر قرار می گیرد که بظاهر با هم مخلوط شده و ایجاد یک رنگ جدید می کند. یک مثال از این حالت ترانسپارانتی را می توان…

بیشتر